Listen to Radio Sapientia

ON AIR: Kanyumiza
Presenter: Kato Fred , Musomesa Kinene

Listen to Radio Sapientia

Click to listenOn Air: Kanyumiza
Presenter: Kato Fred , Musomesa KineneListen to Radio Sapientia